hypertension-867855_960_720

รู้จักกับค่าตัวเลขของเครื่องวัดความดันโลหิต

รู้จักกับตัวเลขของค่าความดันโลหิต ที่เป็นสาเหตุของโรคร้าย

หลายคนไม่ทราบค่าความดันโลหิตของตนเอง ทำให้ไม่ทราบถึงความเสี่ยงในการเกิดโรคร้ายที่มีสาเหตุมาจากค่าความดันที่ผิดปกติ จึงไม่ได้ดูแลสุขภาพเท่าที่ควรจะเป็น นำมาซึ่งการเกิดโรคหลายโรคด้วยกัน ดังนั้นการทราบค่าความดันโลหิตของตนเองเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนควรรู้ รวมถึงความสำคัญของค่าความดันที่แสดงถึงสุขภาพของร่างกายว่าอยู่ในความเสี่ยงต่อโรคหรือไม่อย่างไร

ข้อมูลจาก รายการพบหมอรามา ช่วง Big Story “Know Your Numbers” ทราบระดับความดันโลหิตของท่านหรือไม่? วันที่ 18 พฤษภาคม 2561
ผศ. นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ สาขาวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

0